Những lưu ý khi thực hiện hợp đồng thuê nhà ở

Mẫu hợp đồng cho thuê nhà ở là văn bản thể hiện sự thoả thuận của cả hai bên về mục đích cho thuê nhà, thời hạn thuê, mức giá,.. nhằm đảm bảo quyền và nghĩa vụ của hai bên đối tượng trước pháp luật khi xảy ra những rủi ro.

Những lưu ý khi thực hiện hợp đồng thuê nhà ở
Những lưu ý khi thực hiện hợp đồng thuê nhà ở

1. Những lưu ý khi thực hiện hợp đồng thuê nhà ở

Hình thức của hợp đồng thuê nhà ở

Theo quy định tại Điều 492 Bộ luật dân sự 2005, hợp đồng về nhà ở được các bên thoả thuận phải lập thành văn bản. Tuy nhiên, vì nhà ở thuộc về bất động sản, vì vậy các cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản sẽ phải sự điều chỉnh theo luật kinh doanh bất động sản. Trường hợp này bắt buộc bạn phải áp dụng theo mẫu ban hành nếu không hợp đồng thuê nhà ở sẽ bị vô hiệu

Công chứng và chứng thực hợp đồng thuê nhà ở

Cũng theo quy định tại Điều 492 như trên, nếu thời gian thuê nhà từ sáu tháng trở lên thì hợp đồng đó phải được công chứng hoặc chứng thức ở văn phòng, cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, đến năm 2010, theo Nghị quyết đơn giản hoá thủ tục của chính phú, Luật nhà ở 2014 và Bộ luật dân sự 2015 đã thống nhất loại bỏ điều khoản phải công chứng, chứng thực với hợp đồng thuê nhà thời hạn từ sáu tháng trở lên.

Tuy vậy, nếu muốn đảm bảo pháp lý tốt hơn cho các bên, thì cơ quan chức năng vẫn khuyến khích các đối tượng thuê và cho thuê công chứng hợp đồng, nhằm được pháp luật bảo vệ quyền lợi của mình khi có vấn đề xảy ra.

Kiểm tra kỹ càng các điều khoản có trong hợp đồng

+ Lưu ý về điều kiện cho thuê nhà ở: Tìm hiểu kỹ xem ngôi nhà mình sắp thuê có tranh chấp, khiếu nại gì hay không? Hoặc có bị thi hành ánm thu hồi đất. Kiểm tra xem môi trường, cơ sở vật chất của ngôi nhà để đảm bảo cho không gian sống trong lành và an toàn.

+ Đơn vị thanh toán: Theo quy định tại Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh ngoại hối năm 2013, trên phạm vị lãnh thổ Việt Nam, người cư trú không được dùng ngoại hối để giao dịch, nếu có hợp đồng sẽ bị vô hiệu. Trong trường hợp hợp đồng 2 bên có thoả thuận lấy ngoại hối, nhưng thanh toán thực tế bằng tiền mặt thì vẫn cho thời gian để sửa đổi hợp đồng.

2. Mẫu hợp đồng thuê nhà ở

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Địa danh, ngày .... tháng .... năm ....

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

- Căn cứ vào Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005;

- Căn cứ vào nhu cầu và sự thỏa thuận của các bên tham gia Hợp đồng;

Hôm nay, ngày.....tháng......năm........., các Bên gồm:

BÊN CHO THUÊ (Bên A): (ĐIỀN ĐẦY ĐỦ HỌ VÀ TÊN)

CMND số:................ Cơ quan cấp: Ngày cấp:.................................

Nơi ĐKTT:........................................................................................

BÊN THUÊ (Bên B) : (ĐẦY ĐỦ HỌ VÀ TÊN)

CMND số:...................................... Cơ quan cấp: Ngày cấp:..........

Nơi ĐKTT:........................................................................................

Bên A và Bên B sau đây gọi chung là “Hai Bên” hoặc “Các Bên”.

Sau khi thảo luận, Hai Bên thống nhất đi đến ký kết Hợp đồng thuê nhà (“Hợp Đồng”) với các điều khoản và điều kiện dưới đây:

Điều 1. Nhà ở và các tài sản cho thuê kèm theo nhà ở:

1.1. Bên A đồng ý cho Bên B thuê và Bên B cũng đồng ý thuê quyền sử dụng đất và một căn nhà.........tầng gắn liền với quyền sử dụng đất tại địa chỉ ... để sử dụng làm nơi để ở.

Diện tích quyền sử dụng đất:...................m2;

Diện tích căn nhà :....................m2;

1.2. Bên A cam kết quyền sử sụng đất và căn nhà gắn liền trên đất trên là tài sản sở hữu hợp pháp của Bên A. Mọi tranh chấp phát sinh từ tài sản cho thuê trên Bên A hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Điều 2. Bàn giao và sử dụng diện tích thuê:

2.1. Thời điểm Bên A bàn giao Tài sản thuê vào ngày.....tháng.....năm;

2.2. Bên B được toàn quyền sử dụng Tài sản thuê kể từ thời điểm được Bên A bàn giao như quy định tại Mục 2.1 trên đây.

Điều 3. Thời hạn thuê

3.1. Bên A cam kết cho Bên B thuê Tài sản thuê với thời hạn là.........năm kể từ ngày bàn giao Tài sản thuê;

3.2. Hết thời hạn thuê nêu trên nếu bên B có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì Bên A phải ưu tiên cho Bên B tiếp tục thuê.

Tải về: Mẫu hợp đồng thuê nhà ở

Trên đây là những lưu ý khi thực hiện mẫu hợp đồng thuê nhà ở, cập nhật đến các đối tượng có liên quan.