Những điểm mới nhất trong luật quy hoạch đô thị

Theo những điểm mới nhất của Luật quy hoạch đô thị thông qua vào ngày 24/11/2017. Cùng điểm qua và nắm rõ những điểm mới theo luật quy hoạch đô thị dưới đây.

Những điểm mới trong Luật quy hoạch đô thị 2017
Những điểm mới trong Luật quy hoạch đô thị 2017

1. Quy hoạch là gì?

Quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Quy hoạch, quy hoạch được định nghĩa:

Khái niệm: Quy hoạch là việc sắp xếp, cùng với việc không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh gắn liền với phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên một lãnh thổ để sử dụng hiệu quả các nguồn lực sẵn có của đất nước để phát triển bền vững cho một thời kì xác định.

Tải về: Luật quy hoạch đô thị 2017

Luật Quy hoạch đô thị mới nghiêm cấm hành vì từ chối cung cấp thông tin quy hoạch, nhằm hạn chế tối đa tiêu cực trong quy hoạch những năm gần đây, cụ thể:

+ Hành vi không công bố hoặc công bố chậm, công bố không đầy đủ, từ chối cung cấp thông tin quy hoạch, ngoại trừ trường hợp thông tin thuộc bí mật nhà nước, có hành vi cố ý công bố sai quy hoạch, cố ý huỷ hoại, làm giả hoặc làm sai lệch hồ sơ, giấy tờ và tài liệu

+ Hành vi lập, thẩm định, quyết định, phê duyệt các điều chỉnh quy hoạch không phù hợp với quy định của Luật quy hoạch.

+ Hành vi lập, thẩm định, quyết định, phê duyệt các điều chỉnh quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hoá, dịch vụ sản phẩm cụ thể, ấn định khốil ượng với những hàng hoá được sản xuất, tiêu thụ.

+ Lựa chọn các hình thức tổ chức tư vấn lập quy hoạch, tư vấn phản biện độc lập không đủ điều kiện về năng lực chuyên môn có thể đảm đương công việc hoặc trái với pháp luật quy định.

+ Hành vi gây cản trở tham gia ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng và cá nhân.

+ Hành vi thực hiện không đúng quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt

+ Hành vi can thiệp bất hợp pháp và cản trở hoạt động quy hoạch

2. Quy hoạch không mang tính "nhiệm kỳ"

Điều 19 Luật quy hoạch đô thi 2017 quy định: Khi lập quy hoạch cơ quan lập quy hoạch phải nhận được ý kiến của các cơ quan, tổ chức liên quan và đối tượng chịu sự tác động của quy hoạch, cụ thể như sau:

+ Cơ quan lập quy hoạch phải có tránh nhiệm lấy ý kiến của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND của các cấp địa phương liên quan cùng các tổ chức, cá nhân, cộng đồng liên quan về quy hoạch, trừ trường hợp các ngành quốc gia do cơ quan tổ chức lập quy hoạch  khi lấy ý kiến.

+ Đối với quy hoạch của vùng, tỉnh, cơ quan lập quy hoạch phải lấy ý kiến của UNBD tại các địa phương liền kề

Vậy cơ quan lập quy hoạch lấy ý kiến về thông tin quy hoạch qua các hình thức nào?

+ Thông qua việc gửi hồ sơ, tài liệu đăng tải trên trang truyền thông điện tử của cơ quan lập quy hoạch. Cơ quan có thẩm quyền phải có trách nhiệm trả lời bằng văn bản.

+ Lấy ý kiến cộng đồng thông qua hình thức đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan lập quy hoạch

+ Niêm yết, trưng bày tại nơi công cộng, thông qua phát phiếu, tổ chức hội nghị và các hình thức khác theo quy định của pháp luật về thực hiện dan chủ ở xã, phường và thị trấn.

Trách nhiệm của cơ quan lập quy hoạch trong việc xử lý ý kiến đóng góp

+ Ý kiến đóng góp phải được tiếp thu, nghiên cứu, giải trình và báo cáo cấp có thẩm quyền trước khi thẩm định hay phê duyệt quy hoạch.

+ Cơ quan lập quy hoạch có trách nhiệm công bố và công khai ý kiến về việc đóng góp và tiếp thu ý kiến đóng góp.

3. Điều chỉnh không được làm thay đổi định hướng quy hoạch trước đó

Những nguyên tắc khi điều chỉnh quy hoạch không được làm thay đổi mục tiêu quy hoạch, trừ các trường hợp sau:

+ Có sự điều chỉnh mục tiêu cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược phát triển ngành và lĩnh vực làm thay đổi mục tiêu của quy hoạch.

+ Có sự thay đổi, điều chỉnh địa giới hành chính làm ảnh hưởng đến tính chất và quy mô của không gian lãnh thổ quy hoạch.

Ngoài ra, việc điều chỉnh không phụ thuộc và ý kiến chủ quan của cơ quan quản lý mà phải dựa vào căn cứ theo quy định, được thực hiện khi có một trong các căn cứ sau đây:

+ Do biến động bất thường của thiên tai, khí hậu, chiến tranh làm thay đổi mục tiêu

+ Do biến động thất thưởng của tình hình kinh tế, xã hội, làm hạn chế nguồn lực thực hiện quy hoạch.

+ Do sự phát triển của khoa học, công nghệ làm thay đổi cơ bản việc thực hiện quy hoạch

+ Do yêu cầu đảm bảo nghiêm ngặt an ninh quốc phòng.

Trên đây là một số điểm mới trong Luật quy hoạch đô thị, cập nhật thông tin đến các bạn đọc có quan tâm.