Do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 người thuê đất được giảm thuế

Vừa qua, Thủ Tướng Chính Phủ vừa ban hành Quyết định 22/2020/QĐ-TTG về việc giảm tiền thuê đất năm 2020 cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19 theo nghị quyế số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính Phủ quy định.

Do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 người thuê đất được giảm thuế

Cụ thể, đối tượng được áp dụng là doanh nghiệp hay tổ chức, hộ gia đình ha cá nhân đang được Nhà Nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm phải ngừng sản xuấ từ 15 ngày vì ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19. 

Còn đối với mức giảm của Nhà Nước thì khoảng 15% số tiền thuê đất phải noppj vào năm 2020 đối với đối tượng thuê đất ở bên trên. Lưu ý không được giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của nhà nước trước năm 2020. Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất có nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh khác nhau nhưng ngừng một hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu đất, thửa đát đang được Nhà Nước trực tiếp cho thuê. 

Người thuê đất nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất cho cơ quan thuế, Ban quẩn lý khu kinh tế, Ban quản lý khu công nghệ cao,.., trường hợp nông hồ sơ từ ngày 1/1/2021 trở về sau không được giảm tiền thuê đất theo quyêt định này. Như vậy, hạn chốt nộp hồ sơ miễn giảm thế là ngày 31/12/2020. Căn cứ hồ sơ giảm tiền thuê đất do người thuê đất nộp theo quy định, không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, cơ quanc ó thẩm quyền xác định số tiền thuê đất được giảm và ban hành quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định tại pháp luật về thu tiền thuê đất.

Lưu ý, trường hợp người thuê đất đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định, nhưng sau đó phát hiện qua thanh tra, kiểm tra việc người thuê đất không thuộc trường hợp được giảm tiền thuê đất. Thì người thuê đất phải hoàn trả ngân sách Nhà Nước số tiền thuê đất đã được giảm và tiền chậm nộp tính trên số tiền được giảm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Còn đối với trường hợp ngược lại thì sẽ được trừ số tiền đã nộp thừa vào tiền thuê đất kỳ sau hoặc năm tiếp theo theo quy định của luật này.